19/03/2561 ดร.ปริญญา จุฑาสงฆ์ รอง ผอ.สพม.24

พร้อมด้วยนางสาวรัสมี ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ สพม.24

คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เพื่อปรับขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ของ ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร