วัน ศุกร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

นางราตรี ธรรมโหร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโครงการพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่าง วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุมธรรมภิบาลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

 

คลังภาพ