เปิดรับสมัคร
สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
ชุดข้อสอบ 4 ทักษะ ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท