โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นำโดย นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารและคณะผู้บริหาร

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

เข้าร่วมงานบุญบั้งไฟเทศบาลหนองกุงศรี ปี 2561 (25 พค.2561)