พยาบาลหนองกุงศรีแบ่งปันความรู้วันเอดส์โลกให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร