วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารรับการตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในการเปิดเทอมและการเรียนการสอนในโรงเรียน

 คลังภาพ