วัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

 คลังภาพ