โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร