วัน พุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ประกาศจัดห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียน SMP(1/5) , ห้องเรียนปกติ (1/1-1/4)

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

 รายงานตัว/มอบตัว ม.1   วันเสาร์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(เวลา 09.00 น. -12.00 น.)

 ประกาศการจัดห้องเรียน ม.1