28/03/2561 สรุปสถิติการรับสมัครเรียนต่อของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  สพม.24