วัน จันทร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร มอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดยนายธรรมทรรศน์ กุมภวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จัดการสอบคัดกรองการอ่านภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลังภาพ