วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ดร.ปุณกาญจน์  ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  และกลุ่มบริหารงานวิชาการ  - งานแนะแนว 

ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

 

รูปภาพเพิ่มเติม