วัน พฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

ep4: โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนแกนนำ

ร่วมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโครงการพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่าง วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุมธรรมภิบาลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

 

คลังภาพ