วัน พฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

ร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

เรื่อง การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ระหว่าง วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนุงนุชพัทยา Nice

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ