วัน จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

นายณรงค์ เสนฤทธิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโครงการพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่าง วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุมธรรมภิบาลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

  คลังภาพ