วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับการนิเทศติดตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโครงการพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

  คลังภาพ