วัน พุธ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563

นายสมพงษ์ บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ประจำปี 2563 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

  คลังภาพ