วัน ศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประจำปี 2563  ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

  คลังภาพ