กิจกรรม OPEN  HOUSE เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์  วิชัยวงค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

เป็นประธานเปิดกิจกรรม open house เปิดบ้านวิชาการ  16 กุมภาพันธ์  2561 

รูปภาพเพิ่มเติม