โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ฝ่ายแนะแนวการศึกษาต่อ 

ออกแนะแนวโรงเรียนในเครือข่ายเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีืที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ที่โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ปีการศึกษา  2561

รูปภาพเพิ่มเติม