นายเทอด  เทพบาท  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

  เป็นประธานพิธีปิดกองลูกเสือลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560

9 กุมภาพันธ์ 2561   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

รูปภาพเพิ่มเติม