กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

ณ โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 

รูปภาพเพิ่มเติม