กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560

8-9 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

รูปภาพเพิ่มเติม