นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

บันทึกความร่วมมือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ ห้องประชุมธรรมมาภิบาล