โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร โดย ดร.ปุณกาญจน์  ภูเงิน

และคณะผู้บริหารและบุลคากรทางการศึกษา

เป็นสถานที่ในการจัดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

(ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561)  

รูปภาพเพิ่มเติม