วัน อังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี

เข้าฝึกภาคสนามที่ศูนย์ฝึกชั่วคราวโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน -10 ตุลาคม 2562 

ณ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

คลังภาพ