วัน เสาร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

นายเทอด เทพบาท รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

นางนฤมล จันทะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร่วมกับคณะครู

และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมโปรแกรม GSP

ห้องเรียนพิเศษ ม.2/5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

 

คลังภาพ