วัน ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

นายเทอด เทพบาท รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

นางนฤมล จันทะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร่วมกับคณะครู

และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมโปรแกรม GSP

ห้องเรียนพิเศษ ม.1/5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

 

คลังภาพ