วัน ศุกร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ครู และนางดวงใจ คำแหงพล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ร่วมกับคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 

 

คลังภาพ