สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแนะแนวการศึกษาต่อ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

รูปภาพเพิ่มเติม