วัน พุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมช่วยขนสิ่งของ

ในหมู่บ้านที่ประสบผู้อุทกภัย ฝนพายุโพดุล

บ้านโนนศิลา ต.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 

คลังภาพ