วัน ศุกร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คณะผู้บริหาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียน

ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าลำตะคลองชลภาวัฒนา ศูนย์การเรียนรู้

กฟผ.ลำตะคลอง และกังหันลมเขายายเที่ยง จังหวัดนครราชสีมา 

คลังภาพ