วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษา นักเรียน ร่วมทำกิจกรรมกิจสาธารณประโยชน์

ทำความสะอาด เขตพื้นที่รับผิดชอบก่อนนักเรียนกลับบ้าน

คลังภาพ