วัน พุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร และคณะผู้บริหาร

มอบหมายงานแนะแนวร่วมทำสัญญาทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คลังภาพ