วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

มอบหมายให้ นายเทอด เทพบาท รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

และ คุณครูทองสุข วงษ์อนันท์ เข้าประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

การจัดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24