วัน จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 
นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

จัดกิจกรรมกิจสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด เขตพื้นที่รับผิดชอบก่อนนักเรียนกลับบ้าน