โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระ 

do61.jpg