วัน จันทร์ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

เกร็ดความรู้ kidbright เช้านี้หน้าเสาธง โดยนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย คุณครูธนพร สังฆมณี

หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ นายเทอด เทพบาท และ

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร