วัน จันทร์ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์ เขจรสัตย์ และคณะครูเวรประจำวัน

รับนักเรียนมาโรงเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้าทุกวัน