วันที่ 21-25 มกราคม 2562 
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร โดยการนำของท่าน
ผู้อำนวยการ นายวรุตม์ เขจรสัตย์ และคณะผู้บริหาร 
คณะครู และกลุ่มบริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการ เทอด เทพบาท

และหัวหน้าสาระทุกกลุ่มสาระติว O-ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร