ดร.ปุณกาญจน์  ภูเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร  รับรางวัลระบบช่วยนักเรียนดีเด่นระดับประเทศ

PT3-61.jpg