16 มกราคม 2562 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์  เขจรสัตย์

และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

เป็นสถานที่จัดงานวันครู62  อำเภอหนองกุงศรี

 คำขวัญวันครู  ประจำปี 2562  ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู้เทคโนโลยี

 คลังภาพ