14 มกราคม 2562 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์  เขจรสัตย์

และคณะครูเวรประจำวัน รับนักเรียนมาโรงเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้าทุกวัน

 คลังภาพ