14 มกราคม 2562 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์  เขจรสัตย์

และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด เขตรับผิดชอบก่อนเลิกเรียนทุกวัน

  คลังภาพ