14 มกราคม 2562 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์  เขจรสัตย์

และคณะผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดสอบวัดผลกลางภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลาง วันที่ 14 -17 มกราคม 2562

 คลังภาพ