12 มกราคม 2562 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์  เขจรสัตย์ 

และคณะผู้บริหาร คุณครูดวงจันทร์  คลังแสง และ

คุณครูมานะ จันทรัตน์ ผู้ฝึกสอนทีม cover dance

ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน cover dance of the years 2019 

ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ที่จังหวัดปทุมธานี

  คลังภาพ