12 มกราคม 2562 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์  เขจรสัตย์ 

และผู้บริหาร คณะครู บุลคลากรทางการศึกษา นักเรียน

ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2562 ( เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ  )

ณ ที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี  อ.หนองกุงศรี  จ.กาฬสินธุ์

  คลังภาพ