11  มกราคม  2562  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์  เขจรสัตย์ 

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับชาติ 

แก่ครูและนักเรียนหน้าเสาธงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คลังภาพ