27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์  เขจรสัตย์ 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม merry christmas2019

ณ อาคารโดมเอนกประสงค์  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร