23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์  เขจรสัตย์ 

เป็นตัวแทนร่วมงานกอล์ฟการกุศลโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

อำเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์